You are here

Guoan YANG, “Mingqing lianghu diqu jiceng zuzhi yu xiangcun shehui yanjiu” (Local Organizations and Rural Society in the Hunan-Hubei Region during the Ming-Qing Period)