You are here

Nianqun YANG and Jianfei ZHANG (eds.), “Xueyu qiufa ji: Yige Hanren Lana de koushushi” (Seeking the Dharma in the Land of the Snows: The Oral History of a Han Chinese Lama)